Photographic Social Reportage around Africa

Latest

Àfrica 9è Paral·lel. Un paral·lel entre dos Àfriques.

El projecte fotogràfic África 9è Paral·lel neix de la idea i de l’experiència d’un fotògraf sard, Luigi Bosio i d’una farmacèutica catalana, Laura Berga.

Bosio s’ocupa des del 2003 de la coordinació de projectes de cooperació internacional i activitats de suport humà a la República de Guinea. Allà, ha pogut aprofundir en el coneixement d’aquest país, posant-se en contacte amb la realitat de tots els àmbits, ja sigui l’ensenyança i el seu conseqüent problema, l’analfabetisme; la precarietat de la sanitat, les infraestructures públiques i les condicions higiènic sanitàries. Tot això, en un país afligit per les epidèmies i les malalties com la malària i la sida que generen una esperança de vida inferior als 50 anys i una mortalitat infantil de més del 10%. La inestabilitat de les institucions i la duresa del règim militar al poder durant més de 20 anys, ha fet que després del cop d’estat del 2008, hi hagi un creixement espantós de la violència i de les ja bastant difoses violacions dels drets humans fonamentals. També li ha permès posar-se en contacte amb la reacció humana i social més viva del país, on la solidaritat entre les persones de diferent ètnia és un fet real i permet el creixement de projectes de desenvolupament social i econòmic gairebé sense pressupost amb l’abast i la rapidesa sorprenent del ric occident. Així és, com ha pogut explorar les realitats de les cooperatives de treball femení, els centres mèdics del barri, el microcrèdit, els cursos d’alfabetització gratuïta per adults i nens,… Hi han situacions on falten també els bancs de l’escola o la pissarra o fins i tot les parets. És possible que ens trobem una escola i el seu mestre sota un arbre, això demostra que la seva cultura, dignitat i voluntat són capaces de superar qualsevol obstacle.

Una experiència que Bosio ha seguit sempre amb l’atenta visió de fotògraf on pretén no només documentar sinó que també estimular i suggerir les complexitats i les contradiccions de temes molt candents i sensibles a certes latituds del món.

I recorrent la costa d’Àfrica occidental al llarg del 9è paral·lel cap a orient, s’arriba a Etiòpia; un altre país africà, d’història i cultura fortament diferent de Guinea, però que comparteix amb aquest país els mateixos problemes i dificultats.

A entrar en aquesta realitat hi ha la farmacèutica catalana Laura Berga que durant sis mesos del 2009 va viure de manera directe, una experiència en el cor d’aquest país; col·laborant en una ONG per muntar un laboratori farmacèutic en un hospital d’Etiòpia. Aquest país també s’ha vist afectat per guerres, epidèmies i enormes dificultats, amb la dignitat i la força d’un poble que sempre s’ha resistit a les colonitzacions, els italians ho recorden bé. Encara avui en dia, pateix una forta opressió d’una economia mundial que ofega els països més pobres. Això fa que s’encaminin cap a una condició de salut precària i una educació gairebé inexistent; fent que tinguin una dependència permanent de les ajudes d’occident. Aquesta part també és l’Àfrica de les contradiccions, de la misèria de molts i dels grans assumptes de pocs, on els béns més essencials de la població semblen impossibles d’aconseguir. Un exemple per tots: l’aigua corre pels rius al llarg de tot aquest paral·lel, però els pous, si n’hi ha, gairebé sempre estan buits.

Laura ha seguit en primera persona la vida d’aquest lloc, una experiència amb tota la seva professionalitat de farmacèutica i amb la seva sensibilitat fotogràfica que iguala i supera, tot i la seva recent passió, aquella d’alguns foto-reporters més experts.

 

Aquest projecte fotogràfic vol ser un estímul, un punt de reflexió, que permeti a l’observador entrar en contacte amb aquestes realitats, d’un món “paral·lel” al nostre. La mirada es reflexa en la dels nens, etíops i guineans, víctimes d’aquest món però portadors de la nova consciència. Passa també per la documentació dels llocs, dels hospitals, les escoles i els carrers on habiten. El projecte vol ser també una forta crida, a l’atenció d’occident cap als problemes d’aquella part d’Àfrica, que precisament a occident es volen evitar.

 

Leggi in Italiano 

Africa 9° Parallelo. Un parallelo tra due Afriche.

Il progetto fotografico Africa 9° Parallelo nasce dall’idea e dall’esperienza del fotografo sardo Luigi Bosio e dalla farmacista catalana Laura Berga.

Bosio si occupa dal 2003 della coordinazione di progetti di cooperazione internazionale e attività di appoggio umano in Repubblica di Guinea, dove ha potuto approfondire la conoscenza di questo stato entrando in contatto con diverse realtà e ambiti, quello dell’istruzione e del suo conseguente problema, l’analfabetismo; la sanità la precarietà di infrastrutture pubbliche e condizioni igenico sanitarie in un paese afflitto da epidemie e malattie tra cui Malaria e AIDS e con un’aspettativa media di vita che non supera i 50 anni e una mortalità infantile del 10%; L’instabilità delle istituzioni e la durezza del regime militare al potere da oltre 20 anni, che dopo il colpo di stato del 2008 ha visto una crescita spaventosa delle già dilaganti violazioni ai diritti umani fondamentali. Ma anche gli ha permesso di entrare in contatto con la reazione umana e sociale più viva del paese, dove la solidarietà tra le persone anche di differenti etnie è un fatto reale e permette la crescita di progetti di sviluppo sociale ed economico con una portata e una rapidità sorprendente per l’occidente. E così ha potuto esplorare le realtà delle cooperative di lavoro femminile, i centri medici di quartiere, il microcredito, i corsi di alfabetizzazione gratuiti per adulti e bambini, e quando non ci sono i banchi o la lavagna, e magari neanche le pareti, si fanno lo stesso, sotto un albero seguiti da maestri la cui cultura, dignità e volontà è capace di superare qualsiasi ostacolo.

Un’esperienza che ha sempre seguito con l’attento occhio del fotografo che vuole non solo documentare ma anche stimolare e suggerire le complessità e le contraddizioni di temi tanto sensibili a certe latitudini del mondo.

E correndo dalla costa dell’Africa occidentale lungo il 9° parallelo verso oriente si arriva in Etiopia, altro paese africano, dalla storia e cultura fortemente diversa da quella guineana, ma che condivide con questo gli stessi problemi e difficoltà.

Ad entrare in questa realtà è la farmacista catalana Laura Berga che per sei mesi nel 2009 vive un’esperienza dall’interno di un laboratorio farmaceutico di un’ospedale etiope. Anche questo paese è passato attraverso guerre, epidemie ed enormi difficoltà, con la dignità e la forza di un popolo che ha sempre rifiutato e respinto i colonizzatori, gli italiani lo ricordano bene, ma che ancora oggi soffre per l’oppressione di un economia mondiale che soffoca i paesi così poveri e li spinge verso quella condizione in cui la sanità precaria e l’istruzione quasi assente tengono la popolazione in un costante degrado e dipendenza dagli “aiuti” dell’occidente. Anche questa è l’Africa delle contraddizioni, della miseria dei molti e dei grandi affari dei pochi, dove anche il bene più essenziale alla popolazione sembra irraggiungibile. Un’esempio per tutti: l’acqua scorre a fiumi, letteralmente, lungo tutto questo parallelo, ma i rubinetti, anzi meglio i pozzi visto che questi ultimi sono molto rari, o non ci sono o sono quasi sempre secchi.

Laura ha seguito e vissuto questo posto e quest’esperienza con tutta la sua professionalità di farmacista e con la sua sensibilità fotografica che eguaglia e supera, nonostante la relativamente recente passione, quella dei fotoreporter più esperti.

Questo progetto fotografico vuole essere uno stimolo, un punto di riflessione che permetta a chi lo osserva di entrare a contatto con queste realtà, di un mondo “parallelo” al nostro occidentale. Lo sguardo si riflette in quello dei bambini, Etiopi e Guineani, vittime di questo mondo ma portatori di una nuova coscienza e passa attraverso la documentazione dei luoghi, degli ospedali, delle scuole e delle strade che oggi li ospitano. Ma il progetto vuole essere anche un richiamo forte, all’attenzione dell’occidente verso i problemi di quella parte di Africa che proprio verso l’occidente e da quei problemi fugge.

Llegir en català